Dla akcjonariuszy

12.06.2023

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd spółki pod firmą ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, NIP: 1182053355, REGON: 142717162), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922228, o kapitale zakładowym w wysokości 1.152.300,00 zł (wpłacony w całości) („Spółka”), działając na podstawie art. 402 § 2 – 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia Akcjonariusza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2023 roku o godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie pod następującym adresem: ul. Aleje Ujazdowskie 13 (00-567 Warszawa) („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”),

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4. Przyjęcie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Złożenie przez radę nadzorczą Spółki corocznego pisemnego sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki; zamierzone zmiany statutu Spółki obejmują:
1) zmianę: § 6 ust. 1 statutu Spółki, § 6 ust. 6 – 7 statutu Spółki, § 7 ust. 1 – 2 statutu Spółki, § 8 ust. 1 – 12 statutu Spółki, § 9 ust. 1 – 3 statutu Spółki, § 9 ust. 5 – 6 statutu Spółki, § 9 ust. 8 – 9 statutu Spółki, § 10 ust. 1 statutu Spółki, § 10 ust. 3 – 6 statutu Spółki, § 11 ust. 2 – 3 statutu Spółki, § 13 ust. 2 statutu Spółki, § 13 ust. 4 – 6 statutu Spółki; § 14 ust. 2 statutu Spółki, § 14 ust. 4 statutu Spółki, § 16 statutu Spółki, § 17 ust. 1 statutu Spółki, § 17 ust. 3 – 5 statutu Spółki, § 18 statutu Spółki, § 19 ust. 2 – 3 statutu Spółki, § 20 ust. 3 statutu Spółki, § 21 ust. 2 pkt. c) statutu Spółki, § 21 ust. 3 – 6 statutu Spółki, § 22 ust. 3 pkt. b) statutu Spółki, § 23 ust. 4 – 5 statutu Spółki, § 26 ust. 1 statutu Spółki, § 28 ust. 2 pkt. j) oraz pkt. m) statutu Spółki, § 28 ust. 3 statutu Spółki, § 31 ust. 4 statutu Spółki, § 31 ust. 7 statutu Spółki, § 32 statutu Spółki, zmiana § 33 statutu Spółki, § 34 ust. 1 pkt. a) statutu Spółki, § 34 ust. 2 – 4 statutu Spółki, § 35 ust. 1 statutu Spółki, § 35 ust. 1 pkt. e) – m) statutu Spółki,
2) dodanie: § 7 ust. 3 statutu Spółki, § 8 ust. 13 – 23 statutu Spółki, § 14 ust. 7 statutu Spółki, § 19 ust. 4 – 5 statutu Spółki, § 26 ust. 2 statutu Spółki, § 33 ust. 2 statutu Spółki,
3) uchylenie: § 10 ust. 7 – 11 statutu Spółki, § 11 ust. 4 – 7 statutu Spółki; § 13 ust. 7 – 9 statutu Spółki, § 17 ust. 6 – 7 statutu Spółki, § 21 ust. 7 statutu Spółki, § 34 ust. 5 – 6 statutu Spółki, § 35 ust. 1 pkt. n) – q) statutu Spółki,
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Mając na uwadze znaczny zakres zamierzonych zmian statutu Spółki, zarząd Spółki wskazuje, że:

1) przewiduje się zmianę statutu Spółki poprzez uchylenie obecnego brzmienia statutu Spółki w całości i przyjęcie nowego statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia, lub też w brzmieniu dostosowanym do ostatecznych zmian statutu Spółki, które zostaną uchwalone na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2) w proponowanym nowym brzmieniu tekstu jednolitego statutu Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia, zamierzone zmiany statutu Spółki zostały każdorazowo wyróżnione poprzez podkreślenie jednostek redakcyjnych statutu Spółki, których zmiana jest zamierzona.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie akcjonariuszom Spółki (oraz zastawnikom i użytkownikom akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki na co najmniej tydzień przez odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prosimy o osobistą obecność na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w przypadku reprezentowania akcjonariuszy Spółki przez pełnomocnika – dostarczenie oryginału pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z art. 412 – 4121 Kodeksu spółek handlowych, które obejmować będzie umocowanie do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz podejmowania uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad.


17.09.2021
Zarząd iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 570 KSH ogłasza o przekształceniu w dniu 17.09.2021 r. (dzień przekształcenia) spółki pod firmą iTaxi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000372761) w spółkę pod firmą iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000922228).