Polityka prywatności

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o naszej Polityce Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec osób korzystających z aplikacji służącej do zamawiania usług przewozu i zawierania umów o przewóz osób lub rzeczy taksówką (dalej „Aplikacja”) osób zamawiających usługę przewozu poprzez stronę internetową w domenie https://www.itaxi.pl/ („Strona”) oraz przez ogólnopolską centralę telefoniczną 737737737 („Centrala”) lub w jakikolwiek inny sposób, jak również osób kontaktujących się administratorem danych osobowych, tj. iTaxi.pl S.A., we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji i Strony oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzamy. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych. Pragniemy poinformować, że iTaxi.pl S.A. przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Szanujemy i chronimy Waszą prywatność, a także zapewniamy, że w każdej chwili odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące ochrony danych oraz zapewnimy realizację przysługujących Wam praw. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest iTaxi.pl S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922228, NIP: 1182053355, REGON: 142717162 (zwana dalej „Administratorem”, „iTaxi” lub „iTaxi.pl S. A.”).

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pisząc na: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora.

W celu zapewniania najwyższych standardów ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej „IOD”).

Z IOD można się skontaktować za pomocą e-mail: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.

2. FORMULARZE KONTAKTOWE

Jeśli napiszesz do nas poprzez jakikolwiek formularz kontaktowy, to dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim piszesz (przedmiotu wiadomości), w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji. W zależności od przedmiotu korespondencji dane mogą być przetwarzane w dalszych, innych celach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować brakiem obsługi korespondencji i otrzymania odpowiedzi.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W zależności od przedmiotu korespondencji, jeśli dane będą przetwarzane w dalszych celach, to termin retencji może zależeć od tych celów.

Dostęp do danych mogą mieć nasi zaufani partnerzy wspierający nasze procesy administracyjne, w tym dostawcy IT.

3. NEWSLETTER

Jeśli zapiszesz się na newsletter, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na wysyłce newsletteru zgodnie ze zgodą wyrażoną w oparciu o inne akty prawne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zapisania się na newsletter.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody z innych aktów prawnych.

Dostęp do danych mogą mieć nasi zaufani partnerzy wspierający nasze procesy marketingowe jak dostawcy rozwiązań IT do wysyłki newsletteru.

4. FORMULARZE OFERTOWE

Jeśli napiszesz do nas, jako potencjalny klient, kontrahent, poprzez jakikolwiek formularz ofertowy, to dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty, a przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, polegające na zapytaniu ofertowym, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli napiszesz do nas, jako osoba reprezentująca potencjalnego klienta, kontrahenta (np. jako pracownik) poprzez jakikolwiek formularz ofertowy, to dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na przesłaniu oferty.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia negocjacji/rozmów dotyczących zawarcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku zawarcia umowy, nawiązania relacji biznesowej dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszych celach i w zależności od tych celów może zależeć termin retencji.

Dostęp do danych mogą mieć nasi zaufani partnerzy wspierający nasze procesy administracyjne, w tym dostawcy IT.

5. MARKETING BEZPOŚREDNI I TRADYCYJNY

Jeśli gdziekolwiek (np. w formularzu internetowym, papierowym, w aplikacji itp.) wyrazisz zgodę z innych aktów prawnych niż RODO (np. prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dla iTaxi.pl S.A. na cele marketingowe, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na dostarczeniu materiałów marketingowych między innymi poprzez e-mail, push, sms czy połączenia telefoniczne.

iTaxi.pl S.A. może przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) bez posiadania zgody z innych aktów prawnych, w przypadku jeśli interes miałby polegać na dostarczeniu materiałów marketingowych za pomocą poczty tradycyjnej, w tym kurierów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować brakiem otrzymania materiałów marketingowych, w tym obejmujących zniżki.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody z innych aktów prawnych.

Dostęp do danych mogą mieć nasi zaufani partnerzy wspierający nasze procesy marketingowe jak dostawcy rozwiązań IT do wysyłki newsletteru, kurierzy i poczta oraz inne podmioty wspierające działania marketingowe.

6. DOŁĄCZ DO ITAXI/ ZGŁOŚ SIĘ ONLINE – KIEROWCA

Jeśli jesteś potencjalnym kierowcą, który dokonał zgłoszenia online, informujemy, że dane osobowe przetwarzamy w celu procesu nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci utworzenia i utrzymania konta w aplikacji mobilnej iTaxi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu weryfikacji tożsamości, posiadania uprawnień do kierowania pojazdem oraz niekaralności co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art. 27e ustawy o transporcie drogowym.

Dane osobowe przetwarzamy do momentu nawiązania współpracy. W przypadku nawiązania współpracy dane przetwarzamy dalej w nowych celach. W przypadku braku nawiązania współpracy dane przechowujemy przez okres 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty będący naszymi partnerami, z którymi współpracujemy lub podmioty, które mogą mieć taki dostęp z mocy prawa, w tym:

 • podmioty świadczące dla nas usługi IT, w szczególności dostawcy serwerów, oprogramowania typu SaaS oraz wsparcia technicznego;
 • dostawcy oprogramowania służącego do automatycznej wysyłki e-mail lub sms w zakresie usprawnienia pracy.

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym, w zakresie weryfikacji. Podanie danych jest dobrowolne lecz brak ich podania będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy i założenia konta w aplikacji oraz korzystania z jej funkcjonalności

Przetwarzanie danych osobowych kierowców (kiedy nawiążemy już współpracę) opisane jest w dokumencie Polityka prywatności aplikacji mobilnej iTaxi.pl S. A. Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do Polityki prywatności.

7. ZAMAWIANIE PRZEJAZDÓW BEZ APLIKACJI ITAXI – KONSUMENT LUB KLIENT BIZNESOWY (NP. JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

Jeśli zamawiasz przejazdy bez aplikacji iTaxi (np. poprzez Call Center) jako konsument, to Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usługi pośrednictwa przy przewozie (złożenia zamówienia na przejazd taksówką, udostępnienia narzędzia do złożenia zamówienia na przejazd taksówką). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (regulaminu), której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udostępnienia ich kierowcy w celu realizacji przejazdu, jednak w zakresie ograniczonym do minimum tj. imię, nazwisko (lub inne dane jakie podasz do identyfikacji) oraz lokalizacja zamówienia co jest niezbędne do wykonania umowy przewozu, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udostępnienia organom ścigania na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 15 § 3 kodeksu karnego, ustawy o policji lub innych przepisów nas do tego obligujących – jeśli skierują zapytanie;
 • w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie przed roszczeniami;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • w celach księgowych/podatkowych na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług czy ustawy ordynacja podatkowa;
 • w celu doręczenie e-paragonu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS w przypadku wyrażenia zgody z innych aktów prawnych, co stanowi obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz po zakończeniu umowy do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty będące naszymi partnerami, z którymi współpracujemy lub podmioty, które mogą mieć taki dostęp z mocy prawa, w tym:

 • podmioty świadczące dla nas usługi IT, w szczególności dostawcy serwerów, oprogramowania typu SaaS oraz wsparcia technicznego;
 • organy państwowe jak np. policja, sąd;
 • kierowcy, w zakresie w jakim muszą mieć informację by wykonać zlecenie.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, lecz brak podania danych będzie skutkować niemożliwością złożenia zamówienia. W przypadku jak otrzymamy wniosek od organów państwowych, to możemy dostać dodatkowe informacje o Tobie.

Jeśli jesteś osobą reprezentującą klienta, to dane osobowe przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji powyższych celów w związku z relacją jaka wiąże nas z podmiotem, który reprezentujesz.

8. ZAMAWIANIE PRZEWOZU DOKUMENTÓW I INNYCH PRZESYŁEK BEZ APLIKACJI ITAXI

Jeśli zamawiasz przewóz dokumentów lub innych przesyłek bez aplikacji iTaxi (np. poprzez Call Center), to Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usługi pośrednictwa przy przewozie (złożenie zamówienia na przewóz, udostępnienie narzędzia do złożenia zamówienia na przewóz). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (regulaminu), której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udostępnienia ich kierowcy w celu realizacji przejazdu, jednak w zakresie ograniczonym do minimum tj. imię, nazwisko (lub inne dane jakie podasz do identyfikacji) oraz lokalizacja zamówienia co jest niezbędne do wykonania umowy przewozu, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udostępnienia organom ścigania na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 15 § 3 kodeksu karnego, ustawy o policji lub innych przepisów nas do tego obligujących – jeśli skierują zapytanie;
 • w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie przed roszczeniami;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • w celach księgowych/podatkowych na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług czy ustawy ordynacja podatkowa;
 • w celu doręczenie e-paragonu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS w przypadku wyrażenia zgody z innych aktów prawnych, co stanowi obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz po zakończeniu umowy do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty będący naszymi partnerami, z którymi współpracujemy lub podmioty, które mogą mieć taki dostęp z mocy prawa, w tym:

 • podmioty świadczące dla nas usługi IT, w szczególności dostawcy serwerów, oprogramowania typu SaaS oraz wsparcia technicznego;
 • dostawcy oprogramowania służącego do automatycznej wysyłki e-mail lub sms w zakresie usprawnienia pracy np. z regulaminem;
 • organy państwowe jak np. policja, sąd;
 • kierowcy, w zakresie w jakim muszą mieć informację by wykonać zlecenie.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, lecz brak podania danych będzie skutkować niemożliwością złożenia zamówienia. W przypadku jak otrzymamy wniosek od organów państwowych, to możemy dostać dodatkowe informacje o Tobie.

Jeśli jesteś osobą reprezentującą klienta, to dane osobowe przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji powyższych celów w związku z relacją jaka wiąże nas z podmiotem, który reprezentujesz.

9. OSOBA DLA KTÓREJ ZAMÓWIONO PRZEJAZD LUB DO KTÓREJ MAJĄ BYĆ DOSTARCZONE DOKUMENTY/PRZESYŁKA

Jeśli jesteś osobą, do której mają dotrzeć dokumenty, przesyłka lub która ma skorzystać z przejazdu ale sam/a nie dokonałeś zamówienia to dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usługi pośrednictwa przy przewozach dla zamawiającego tj. by móc zrealizować zlecenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na świadczeniu usługi na zlecenie zamawiającego;
 • w celu udostępnienia ich kierowcy w celu realizacji przejazdu, jednak w zakresie ograniczonym do minimum tj. imię, nazwisko (lub inne dane jakie zostały podane do rozpoznania), oraz lokalizacja zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na świadczeniu usługi;
 • w celu udostępnienia organom ścigania na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 15 § 3 kodeksu karnego, ustawy o policji lub innych przepisów nas do tego obligujących – jeśli skierują zapytanie;
 • w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie przed roszczeniami;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzamy do zakończenia zlecenia, a potem do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty będący naszymi partnerami, z którymi współpracujemy lub podmioty, które mogą mieć taki dostęp z mocy prawa, w tym:

 • podmioty świadczące dla nas usługi IT, w szczególności dostawcy serwerów, oprogramowania typu SaaS oraz wsparcia technicznego;
 • dostawcy oprogramowania służącego do automatycznej wysyłki e-mail lub sms w zakresie usprawnienia pracy np. z regulaminem;
 • organy państwowe jak np. policja, sąd;
 • kierowcy, w zakresie w jakim muszą mieć informację by wykonać zlecenie;
 • podmiot zamawiający przewóz.

Dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu lub dot. lokalizacji, posiadamy od osoby zamawiającej/zlecającej przejazd.

W przypadku gdy otrzymamy wniosek od organów państwowych, możemy dostać podstawowe dane identyfikacyjne lub lokalizacyjne.

10. OSOBA SKŁADAJĄCA ŻĄDANIE RODO

Jeśli złożysz żądanie w oparciu o przepisy RODO wobec iTaxi, to dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania i analizy żądania oraz udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) gdyż jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji. Brak podania danych może także skutkować brakiem złożenia żądania.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.

11. CALL CENTER

Jeśli kontaktuje się z naszym Call Center, niezależnie czy jesteś kierowcą, pasażerem itp. oraz niezależnie czy łączysz się poprzez wybranie numeru telefonu czy korzystając z funkcjonalności aplikacji mobilnej iTaxi, to rozmowa może być nagrywana i jej zapis będzie wykorzystywany w celu:

 • reklamacyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 • przyjęcia lub realizacji zamówienia gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), polegającej na świadczeniu usługi pośrednictwa przy przewozach;
 • doskonalenia naszych procesów biznesowych oraz narzędzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu biznesu.

W przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa przy przewozach przez Call Center będziemy przechowywać informację o Twoich ostatnich lokalizacjach by usprawnić naszą współpracę i móc Ci je zaproponować podczas następnej rozmowy. Informacje o ostatnich 3 lokalizacjach wraz z numerem telefonu będziemy przechowywać przez 180 dni.

Możemy także przetwarzać dane osobowe podane podczas rozmowy. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania zależy od przedmiotu rozmowy, zgłoszonego żądania itp.

Nagrania są przechowywane przez okres 110 dni.

 • ze statusem zlecenia;
 • dostawcy automatycznego asystenta głosowego prowadzącego rozmowę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ ITAXI

Przetwarzanie danych osobowych przy pomocy aplikacji mobilnej iTaxi opisane jest w dokumencie Polityka prywatności aplikacji mobilnej iTaxi.pl S. A. Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do Polityki prywatności.

13. COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Jeśli jesteś użytkownikiem strony internetowej itaxi.pl i wyrazisz zgodę z innych aktów prawnych na analityczne cookie lub technologie podobne, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu analitycznym i wykorzystywania różnych funkcji, a także analizowania skąd przyszedł użytkownik czy jak wydajne są reklamy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na badaniu statystyki, poprawy funkcjonalności oraz jakości strony.

Dodatkowo stosujemy cookie w celu zadbania o bezpieczeństwo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach bezpieczeństwa, by monitorować czy aplikacja jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem i nie dochodzi do nadużyć lub przestępstw, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na dbaniu o bezpieczeństwo.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie cookie na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie działa wstecz.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody wyrażonej na podstawie innych aktów prawnych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, w szczególności dostawcy cookie, firmy doradcze i marketingowe.

Poniżej znajdują się informacje o współpracy z dostawcą w związku z prowadzeniem działań analitycznych i marketingowych w oparciu o narzędzia dostarczane przez Google:

 1. Informacja o współpracy iTaxi z Google w zakresie ochrony danych osobowych:

https://support.google.com/analytics/answer/9012600

 1. Udostępnianie danych iwarunki współpracy wzakresie ochrony danych między Google awłaścicielami kont usług pomiarowych występującymi wroli administratorów

https://support.google.com/analytics/answer/9024351?hl=pl

 1. Bezpieczeństwo danych

https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=

 1. Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wyłączenie cookies i wycofanie zgody

Możesz wycofać zgodę pisząc na [email protected] oraz odpowiednio dostosowując ustawienia urządzenia. Ponadto możesz samodzielnie usunąć cookie i podobne rozwiązania techniczne, wybierając odpowiednie ustawienia w swoim urządzeniu.

14. TRANSFER DO KRAJU TRZECIEGO

W związku z prowadzeniem działań analitycznych opartych o cookie lub podobnych technologii, może następować transfer danych do USA. Jest to związane z wykorzystywaniem narzędzi dostarczanych przez firmę Google. Więcej informacji transferze danych i zasad ich przekazywania znajduje się poniżej.

Przekazywanie danych do krajów trzecich przez Google Ireland Limited w związku ze współpracą i wykorzystywanymi narzędziami:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

15. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z wykorzystywaniem cookie lub podobnych technologii podmiotów trzecich może dochodzić do profilowania w celu dostosowania reklamy. Więcej o tym na stronach internetowych i politykach prywatności Google.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

16. PRAWA PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba której dane są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W każdym czasie można również cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była udzielona. Wycofanie zgody nie działa wstecz.

Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak jednak wskazuje organ, zanim złoży się skargę należy najpierw skorzystać z uprawnień przysługujących podmiotowi danych. Możesz to zrobić pisząc na [email protected]

Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 24 kwietnia 2024r.