Regulamin B2B

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ITAXI

dla klientów biznesowych z segmentu działalności i małych firm.

Definicje
iTaxi – iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa
Aplikacja iTaxi, Aplikacja – oprogramowanie i serwis iTaxi służące do zamawiania Usług przewozu osób
i zawierania umów o przewóz osób przez Użytkowników, których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.
Pasażer, Użytkownik – zarejestrowany w Aplikacji iTaxi użytkownik, który zamawia Usługę i za pomocą Aplikacji iTaxi lub centrali telefonicznej iTaxi zawiera umowę przewozu osób.
Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z iTaxi.
Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo. Urządzenia za pomocą których Użytkownik korzysta lub może korzystać z Aplikacji iTaxi.
Usługa, Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowcę z wykorzystaniem taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17, w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874).
Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą. Dla potrzeb niniejszego regulaminu i umowy zawieranej między Usługobiorcą a iTaxi Usługobiorca oznacza podmiot posiadający w Aplikacji profil biznesowy i logujący się na ten profil.
Usługobiorca wskazuje Pasażerów uprawnionych do korzystania z Usługi.
Regulamin Aplikacji – regulamin korzystania z aplikacji iTaxi stanowiący ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania Aplikacji iTaxi oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług dostępny na stronie iTaxi pod adresem https://itaxi.pl/regulamin/

Zamawianie i realizacja usług
1. iTaxi świadczy Usługobiorcy Usługę za pośrednictwem Aplikacji lub centrali telefonicznej iTaxi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W celu należytej realizacji Usługi iTaxi może podzlecić jej wykonanie Usługi Kierowcy wskazanemu przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania przez iTaxi dostępu do Aplikacji w celu zamawiania przez Użytkowników Usługi za pomocą funkcjonalności Aplikacji. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, do zasad korzystania z Aplikacji, usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji i praw i obowiązków z tym związanych, zastosowanie ma Regulamin Aplikacji, przy czym Regulamin Aplikacji stosuje się odpowiednio, w szczególności do Usługobiorców, Użytkowników i Pasażerów, o których mowa w niniejszym regulaminie nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu Aplikacji dotyczące usługi Bilet iTaxi zdefiniowanej w Regulaminie Aplikacji. W razie sprzeczności, postanowienia niniejszego regulaminu mają pierwszeństwo przez postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Usługobiorca wskazuje w Aplikacji iTaxi Użytkowników (Pasażerów) uprawnionych do korzystania z Usługi i zawierania w imieniu Usługobiorcy umowy przewozu osób. Usługobiorca odpowiada za działania i zaniechania wskazanych przez siebie Użytkowników (Pasażerów) jak za działania własne.
4. iTaxi udostępnia Usługobiorcy nieodpłatnie Aplikację iTaxi przeznaczoną do działania w Urządzeniach mobilnych, z tym zastrzeżeniem, że:
– kosztami może być objęte mobilne połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu;
– iTaxi może naliczyć opłatę za złożenie i przerwanie zlecenia na zasadach określonych Regulaminem Aplikacji,
5. Na potrzeby świadczenia Usługi iTaxi udziela niniejszym Usługobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielanej na okres korzystania z Usługi, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Aplikacji.
6. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca tworzy w Aplikacji administracyjne konto Użytkownika. W celu umożliwienia dostępu do administracyjnego konta Użytkownika, iTaxi wygeneruje dla Usługobiorcy indywidualny login i hasło. Usługobiorca, posługując się administracyjnym kontem Użytkownika będzie mógł m.in. zarządzać upoważnieniami innych, wskazanych przez siebie Użytkowników uprawnionych do korzystania z Aplikacji, m.in. celem zamawiania przez te osoby samodzielnie Usług na rachunek Usługobiorcy. Każdy Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich loginów i haseł do Aplikacji. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którym udostępnił swoje loginy i hasła. Niniejszym regulamin dotyczy utworzenia konta biznesowego (profil biznesowy).
7. Zamówienia Usługi w imieniu Usługobiorcy dokonuje uprawniony przez Usługobiorcę Użytkownik przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji lub dedykowanego numeru telefonu +48 737 737 737 lub panelu WWW, stosownie do swoich indywidualnych preferencji w zakresie doboru Kierowcy.
8. Korzystający z Aplikacji iTaxi, Pasażer zamawia Usługę wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy o Usługę przewozu osób. Informacje, w tym dane Pasażera wyświetlane są po stronie zalogowanego Kierowcy, który potwierdza wolę wykonania Usługi poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”. Pasażer otrzymuje komunikat zwrotny od razu po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę wraz z informacjami dotyczącymi aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (imię i nazwisko, samochód jakim porusza się Kierowca, numer rejestracyjny samochodu). Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z bezpośrednio a Kierowcą, który przyjął zlecenie, poprzez wciśnięcie w przycisk „ZADZWOŃ”. Kierowca, który przyjął Usługę do realizacji, w celu zawarcia umowy przewozu jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „TAK”, którym potwierdza zamówienie Usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a następnie przez Kierowcę po wciśnięciu przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”, którym potwierdza przyjęcie informacji od Pasażera i wyraża zgodę na wykonanie usługi.
9. Skorzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem mobilnym. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Usługobiorca lub Użytkownik.

Rozliczenia
10. Na podstawie zawartej pomiędzy Usługobiorcą a iTaxi umowy  o Usługę przewozu osób następuje rozliczenie Usługi. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy danemu Kierowcy. Pełny cennik dostępny jest na szybie pojazdu Kierowcy, Aplikacja iTaxi przekazuje jedynie informacje o stawce za przebyty jeden kilometr
w tzw. Taryfie dziennej (od godziny 6:00 do godziny 22:00 w każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt). iTaxi zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozliczeń.
11. Za wykonaną Usługę Usługobiorca zapłaci iTaxi wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o cenniki stosowane przez Kierowców, zależne od ilości i przebiegu faktycznie wykonanych usług przewozu. Do należnego iTaxi wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT według stawki 8%. Do rozliczenia wynagrodzenia za Usługę nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu Aplikacji dotyczące usługi Bilet iTaxi zdefiniowanej w Regulaminie Aplikacji.
12. Należne za wykonane Usługi wynagrodzenie wraz z doliczonym podatkiem VAT pobierane będzie z rachunku karty kredytowej Usługobiorcy zarejestrowanego przez Usługobiorcę w Aplikacji iTaxi po wykonaniu Usługi, nie rzadziej niż raz w miesiącu lub za pośrednictwem innych płatności mobilnych jeśli są dostępne w Aplikacji.
13. Należności za Usługi będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego iTaxi wystawi i prześle na wskazany w Aplikacji adres poczty elektronicznej fakturę dokumentującą wszystkie wykonane w tym miesiącu Usługi przewozu osób. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej poczta elektroniczną w formie plików w formacie PDF.

Zapewnienia i zobowiązania
14. iTaxi będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Pasażerowi  ani Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
15. iTaxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zwieszenia działania Aplikacji bez indywidualnego powiadomienia Usługobiorcy i wskazanych przez niego Pasażerów. W przypadku całkowitego zawieszenia działania Aplikacji, na stronie www.iTaxi.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący o zaprzestaniu oferowania Usługi przez iTaxi. Kierowcom ani Usługodawcy i wskazanym przez niego Pasażerom nie przysługują, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu zawieszenia działania Aplikacji oraz zaprzestania oferowania Usług przez iTaxi Sp. z o.o.
16. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju Aplikacji oraz rozszerzania profilu świadczonej za pomocą Aplikacji Usługi. Zmiany takie mogą być wprowadzane do Aplikacji w dowolnej chwili.
17. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Usługobiorca oraz Pasażer zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również Regulaminem Aplikacji. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji konta Usługobiorcy (w postaci profilu biznesowego) oraz wskazanych przez niego Pasażerów poprzez podanie zgodnych z prawdą informacji, w tym danych osobowych Pasażera (imię, nazwisko oraz numer telefonu). Rejestracja konta (profilu biznesowego) jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji. Niniejszy regulamin oraz Regulamin Aplikacji oraz stosowne oświadczenia są udostępnione w procedurze rejestracji konta Usługobiorcy.
18. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych dotyczących jego oraz Pasażerów wymaganych przez iTaxi oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony iTaxi.
19. Usługobiorca oraz każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i nie jest uprawniony do dekompilowania, badania ani modyfikowania Aplikacji, jakiegokolwiek innego ingerowania w Aplikację ani innego naruszania autorskich praw majątkowych do Aplikacji. Usługobiorca ani Użytkownik nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub w sposób doprowadzający do jej przeciążenia. Usługobiorca nie może wykorzystywać Aplikacji celem zamawiania usług przewozu rzeczy.
20. Usługobiorcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez iTaxi oprogramowania, które pozostają własnością iTaxi. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionego oprogramowania.
21. Usługobiorca nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do Usługi oraz Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Usługobiorca, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania iTaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w Aplikacji przez osoby trzecie.
22. Naruszenie prawa przez  Usługobiorcę lub Pasażera podczas korzystania z udostępnionej Aplikacji, zwalnia iTaxi z odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz z ewentualnych kosztów reprezentacji prawnej jakie iTaxi miałoby ponieść w tym przypadku. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do iTaxi, która powstała w przypadku naruszenia jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę lub Pasażera.
23. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować iTaxi w przypadku, gdy osoby trzecie miałyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do iTaxi, ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera.
24. Pasażer nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników Aplikacji, w tym innych Pasażerów i Kierowców, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji.
25. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwem Aplikacji pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. iTaxi nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Kierowcę).
26. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania powstałe na skutek korzystania z Aplikacji, które powstało wyłącznie z umyślnej winy iTaxi odpowiedzialność ponosi iTaxi.
27.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na urządzeniach mobilnych. Zabezpieczenie tych danych leży  odpowiednio w gestii Usługobiorcy, Pasażera i Kierowcy.
28. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do osób trzecich i zostały umieszczone na stronie www.iTaxi.pl.
29. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane i rozpowszechniane przez Usługobiorców, Pasażerów i Kierowców w ramach Aplikacji, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Usługobiorcy, Pasażerach i Kierowcach je zamieszczających. iTaxi zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia publikacji, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego jak również normy moralne i obyczajowe. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników  Aplikacji iTaxi (Pasażerów, Usługobiorców i Kierowców) treści o charakterze bezprawnym.

Ochrona danych
30. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych osobowych Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest iTaxi.pl Sp. z.o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa. iTaxi przetwarza następujące dane osobowe osób, o których mowa w niniejszym punkcie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, lokalizacje, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego). iTaxi przetwarza dane osobowe w celu niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy o świadczenie Usługi, w tym rozliczenia Usługi, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
W przypadku Użytkowników (Pasażerów), iTaxi, z uwzględnieniem punktu 36, może  przetwarzać dane osobowe w postaci lokalizacji, współrzędnych miejsca odbioru oraz współrzędnych miejsca docelowego, a także danych dotyczących czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego)a w razie kontaktowania się przez centralę także głosu. W przypadków Użytkowników (Pasażerów) nie będących Usługobiorcą, Usługobiorca zobowiązany jest do udzielenia informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, o których mowa w niniejszym rozdziale regulaminu „Ochrona danych”.
31. iTaxi przetwarza udostępnione przez Usługobiorcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dane osobowe osób upoważnionych do działania w imieniu Usługobiorcy, tj. imię i nazwisko oraz osób do kontaktu ze strony Usługobiorcy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi jako odrębny administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako konieczność weryfikacji osób upoważnionych do działania w imieniu Usługobiorcy oraz konieczność kontaktowania się
z Usługobiorcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie Usługi. Usługobiorca zobowiązuje się do udzielenia osobom, które nie zawierały umowy o świadczenie Usługi informacji, o których mowa w niniejszym  rozdziale regulaminu „Ochrona danych”.
32. iTaxi przechowuje dane osobowe osób, o których mowa w pkt 30 i 31 jedynie przez okres niezbędny do realizacji usług, dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi
z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych,  lub przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów, w których zgodnie z  Polityką Prywatności iTaxi administrator może przetwarzać dane. Po upływie tych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
33. Osobom, o których mowa w pkt 30 i 31, przysługuje prawo do żądania od iTaxi dostępu do ich danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a także
w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osobom, o których mowa w pkt 30 i 31, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
34. iTaxi korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu iTaxi mogą przetwarzać dane osobowe osób, o których mowa w pkt 30 i 31, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatniczych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. iTaxi korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z iTaxi. Podmioty te przestrzegają wytycznych iTaxi i podlegają prowadzonym przez iTaxi audytom. Ponieważ realizacja usługi przewozu taksówką może również następować za pośrednictwem podmiotów prowadzących korporacje taksówkarskie lub innych podwykonawców, dane mogą być przekazywane takim podmiotom, w celu ich dalszego przekazania kierowcom. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez iTaxi jakimi jest dochodzenie roszczeń, Państwa dane osobowe w zakresie danych indentyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych mogą być przekazywane firmom windykacyjnym i innym podmiotom świadczącym usługi związane z windykacją roszczeń. Dane mogą być również przekazywane organom, które mogą ich żądać stosownie do przepisów prawa. iTaxi posiada również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook do której kierują linki zawarte w Serwisie. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska lub adresu email mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi serwisu Facebook, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony administratora w serwisie Facebook i marketingu z pomocą serwisu Facebook. Na podobnej zasadzie wskazane dane mogą być przekazywane innym podobnym serwisom społecznościowym i prowadzącym je podmiotom.
35. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 30 i 31, iTaxi nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia, z tym zastrzeżeniem, że:
– dane mogą być  jednak profilowane dla potrzeby dostarczania  spersonalizowanych treści w Aplikacji, tj. realizacji funkcji Aplikacji polegającej na przedstawieniu oferty usług przewozu taksówką w jak największym stopniu odpowiadających preferencjom Pasażera- dotyczy sytuacji wprowadzenia takiej funkcjonalności Aplikacji
– dane o sposobie korzystania z Aplikacji i usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji, a także dane kontaktowe mogą być wykorzystywane dla potrzeb wysyłania spersonalizowanych komunikatów dotyczących korzystania z usług.
Takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji lub innej umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną,  stosownie do treści art. 22 ust. 1 lit a) Rozporządzenia;36. Administratorem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w odniesieniu do danych osobowych Pasażerów udostępnionych iTaxi przez Usługobiorcę jest Usługobiorca. iTaxi przetwarza dane osobowe Pasażerów na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora zawartych z Usługobiorcą.
37. W związku z korzystaniem przez iTaxi z usług Google np. usługi G Suite, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
38. Wszelkie dane osobowe przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. iTaxi zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Pozostałe informacje i zasady związane z przetwarzanie i ochroną danych osobowych dostępne są Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie- prosimy o zapoznanie się.
39. iTaxi oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 Rozporządzenia. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimczak, adres e-mail: [email protected].

Procedura reklamacyjna
40. iTaxi stosuje następującą procedurę reklamacyjną:
– reklamacje należy składania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://itaxi.pl/reklamacja/ lub mailowo na adres [email protected]
–  składana reklamacja powinna zawierać: dane Pasażera , w tym adres e-mail na który zostanie przesłana odpowiedź, dane firmy Użytkownika (firma, NIP/REGON). dokładne informacje dotyczące kursu będącego przedmiotem reklamacji (data, godzina, trasa przejazdu), opis przyczyny reklamacji,
– iTaxi udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia. Odpowiedź jest udzielana na adres e-mail zgłaszającego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację udzielana jest osobie reprezentującej Użytkownika w zakresie zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przejazdów biznesowych zawartej z iTaxi.pl,
– dla właściwego rozpatrzenia reklamacji iTaxi może zwrócić się z prośbą do zgłaszającego reklamację o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe
41. Pasażer jest upoważniony do rzetelnej oceny Usługi oraz jakości pracy Kierowców, oraz pojazdu. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
42. Usługobiorca i Pasażer wyrażają zgodę na publikowanie ocen Pasażerów w Aplikacji iTaxi oraz na stronie www.iTaxi.pl.
43. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Usługi oraz Aplikacji iTaxi.
44. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O zmianie treści regulaminu iTaxi informuje na stronie internetowej: www.iTaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi. Nowy regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej: www.iTaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi jeśli wraz z zamieszczeniem jego nowej wersji lub informując o zmianie regulaminu nie wskazano innej daty obowiązywania. Komunikant o zmianie wskazuje zakres dokonywanej zmiany. Wraz z komunikatem i wskazaniem daty obowiązywania zamieszczana jest nowa wersja Regulaminu Regulamin w aktualnej wersji, jak również informacja o jego każdorazowej zmianie i dacie obowiązywania, dostępne są na stronie https://itaxi.pl/. iTaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do regulaminu na stronie internetowej: www.iTaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi, w tym również możliwość pobrania w formacie pdf. Zalogowanie do Aplikacji iTaxi oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnej wersji. Analogiczne zasady dotyczą Regulaminu Aplikacji i są wskazane w Regulaminie Aplikacji.
45. Usługobiorca ma prawo do pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie
w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Usługi oraz Aplikacji przez Usługobiorcę oraz wskazanych przez niego Użytkowników, zaś brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian regulaminu po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu.
46. iTaxi zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Usług i zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu,
w szczególności w przypadku braku środków na rachunku karty kredytowej Usługobiorcy wystarczających na realizację zapłaty za wykonane Usługi utrzymującego się dłużej niż 3 dni kalendarzowe.
47. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.
48. Do korzystania z Aplikacji iTaxi niezbędne jest Urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS oraz połączenie z Internetem.
49. Usługobiorca zapewnia i gwarantuje, że Pasażerowie przed skorzystaniem z Aplikacji iTaxi zapoznają się
z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Aplikacji i że będą ich przestrzegać, jak również będą przestrzegać umowy zawartej w wyniku skorzystania z Aplikacji iTaxi.